Przejdź do treści strony

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE nr 1/2019

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie harmonogramu klasyfikacji uczniów

w roku szkolnym 2018/2019

1.Do dnia 10 maja 2019r. należy wpisać przewidywane oceny z przedmiotów oraz proponowane oceny z zachowania, dostarczyć rodzicowi informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

2. 13 maja 2019 r. – zebranie z rodzicami (16.30 – 17.00)  i konsultacje przedmiotowe (17.00-18.00)

3.Do dnia 13 maja  2019 r. informacja zwrotna od rodzica, kartka podpisana przez Rodzica o przewidywanej semestralnej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu oraz o przewidywanej nagannej ocenie z zachowania.

4.Do dnia 5 czerwca 2019 r. należy wystawić przedmiotowe oceny niedostateczne i ocenę z zachowania uczniów. O ocenach niedostatecznych informuje się Rodziców na piśmie (informacja zwrotna - odpowiedzialni - wychowawcy klas).

5. Pozostałe oceny należy wystawić do dnia 10 czerwca 2019 r.

6.Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 12 czerwca 2019  r. o godzinie 15.00
7.Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – 21 czerwca 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZARZĄDZENIE nr 3/2017

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 28 listopada  2017 r.

w sprawie harmonogramu klasyfikacji uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

1.Do dnia 8 grudnia 2017r. należy wpisać przewidywane oceny z przedmiotów oraz proponowane oceny z zachowania, dostarczyć rodzicowi informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

2.Do dnia 11 grudnia 2017 informacja zwrotna od rodzica, kartka podpisana przez Rodzica o przewidywanej semestralnej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu oraz o przewidywanej nagannej ocenie z zachowania.

3.Zebrania z rodzicami – 11 grudnia 2017 (godzina 16.30).

4.Do dnia 8 stycznia 2018 r.. należy wystawić przedmiotowe oceny niedostateczne i ocenę z zachowania uczniów. O ocenach niedostatecznych informuje się Rodziców na piśmie (informacja zwrotna - odpowiedzialni - wychowawcy klas).

5. Pozostałe oceny należy wystawić do dnia 10 stycznia 2018 r.

6.Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 31 stycznia 2018  r.
7.Zakończenie I semestru  roku szkolnego 2017/2018 – 31 styczeń 2018 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

ZARZĄDZENIE nr 2/2017

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2016/20171.Do dnia 12.05.2017r. należy wpisać przewidywane oceny z przedmiotów oraz proponowane oceny z zachowania, dostarczyć rodzicowi informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych.


2.Do dnia 15.05.2017 informacja zwrotna od rodzica, kartka podpisana przez Rodzica o przewidywanej semestralnej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu oraz o przewidywanej nagannej ocenie z zachowania.


3.Zebrania z rodzicami - 17.05.2017 (godzina 17:00).


4.Do dnia 12.06.2017 r. należy wystawić przedmiotowe oceny niedostateczne i ocenę z zachowania uczniów. O ocenach niedostatecznych informuje się Rodziców na piśmie (informacja zwrotna - odpowiedzialni - wychowawcy klas).


5. Pozostałe oceny należy wystawić do dnia 14.06.2017 r.


6.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 19.06.2017 r.


7.Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor

Joanna Rigol

ZARZĄDZENIE nr 1/2017

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia Zasady zbywania i likwidacji środków trwałych zaewidencjonowanych w Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

 

 1. Ocenie przez komisję podlegają składniki majątku, które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, albo które posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową lub które są technicznie przestarzałe.
 2. Zbyciu podlegają środki zbędne lub trwale wyeksploatowane w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie w Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy, a przedstawiające wartość użytkową.
 3. Likwidacji podlegają środki trwale wyeksploatowane w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie i nieprzedstawiające wartości użytkowej.
 4. Zgłoszenie zbycia lub likwidacji środka trwałego przysługuje pracownikowi, któremu mienie zostało powierzone.
 5. Zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej. (Załącznik nr 1)
 6. Zbywane lub likwidowane składniki należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz załącznikiem, jeżeli jest to nie możliwe ze względu na duże gabaryty przedmiotu, należy o tym poinformować konserwatora sprzętu (Woźnego), a do sekretariatu dostarczyć tylko załącznik nr 1.
 7. O zbyciu lub likwidacji środka trwałego decyduje Dyrektor na podstawie opinii konserwatora sprzętu lub rzeczoznawcy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Joanna Rigol

ZARZĄDZENIE nr 3/2016

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 16 września 2016 r.

 

    Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia   7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.   
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. nr 186 poz. 1245), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002  r. (Dz. U. z 2002 r.  Nr. 46 poz. 432 ze zmianami). zarządzam, co następuje: 

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
w dniach:

31 październik 2016 r.

2 listopad 2016 r.

2 styczeń 2017 r.

19 kwiecień 2017 r. – egzamin gimnazjalny

20 kwiecień 2017 r. – egzamin gimnazjalny

21 kwiecień 2017 r. – egzamin gimnazjalny

2 maj 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Joanna Rigol

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2016
  przez: Joanna Rigol
 • opublikowano:
  21-09-2016 08:30
  przez: Joanna Rigol
 • zmodyfikowano:
  15-03-2019 11:33
  przez: Joanna Rigol
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
  odwiedzin: 1212
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
47-150 Leśnica
ul. Nad Wodą 15
NIP: 756-18-25-032 REGON: 532198941

Dane kontaktowe:

tel.: 774615371
e-mail: gimnazjum@lesnica.pl
fax: 774615371
NIP: 756-18-25-032
REGON: 532198941
strona www: g_lesnica.wodip.opole.pl